เมนูหลัก
 
หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
โครงสร้างการบริาหรงาน
เว็บไซต์ภายใน
  ฝ่ายงบประมาณ ฯ  
  ฝ่ายธุรการ  
  ฝ่ายกิจการนักเรียน ฯ  
  ฝ่ายปกครอง  
  ฝ่ายวิชาการ  
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  

บุคลากรตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ภาษาไทย  
  คณิตศาสตร์  
  วิทยาศาสตร์  
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  สุขศึกษาและพลศึกษา  
  ศิลปะ  
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ภาษาต่างประเทศ  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
หน่วยงานภายนอก
  กระทรวงศึกษาธิการ  
  สพฐ.  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
 
  เว็บเขตพื้นที่  
  โรงเรียนใน สพท.สท.2  
 
 
       

 

 

 
       

 

 
 
 

 

 

 
     
  กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557  
 
วัน เดือน ปี
รายการ
20 - 24 มีนาคม 2557
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
หลักฐานในการสมัคร
- ปพ.1 หรือใบรับรอง
- ผลการตรวจหมู่เลือด
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
2 เมษายน 2557
สอบเพื่อจัดเข้าห้องเรียน ม.1
3 เมษายน 2557
สอบเพื่อจัดเข้าห้องเรียน ม.4
8 เมษายน 2557
ประกาศห้องเรียน
9 เมษายน 2557
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน
5 พฤษภาคม 2557
จัดห้องเรียน รับหนังสือ ซื้อสมุด
6 พฤษภาคม 2557
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
 
     
 
เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2556ายละเอียด
 
 
 
  หลักสูตรสถานศึกษา  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด
 
   
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม  
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
วิเคราะห์ตัวชี้วัด
 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม  
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     
 

หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2556

 
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2553  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2552  
  หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  
     
 
เผยแพร่ รายงานประจำปี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555 อกสาร
 
 
ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
 
     
     
 
 
 
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายละเอียด

 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Pil Obec
สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
1 อำเภอ
1 โรงเรียนในฝัน
E-Book
นวัตกรรมทาง การศึกษา
ศูนย์รวมสื่อ
 

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
97 หมู่ 6 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5562-8538 โทรสาร 0-5568-1344